Blog

روزهای دشوار و خدمات بزرگ (وایروس کرونا و نقش خدماتی موسسۀ AWOE) وایروس کرونا (Covid-19) جهان را در آستانۀ تحملِ بحران وحشتناکی قرار داده است. افغانستان در این میان اما روز های سختی را به‌‎دلیل نبود امکانات بهداشتی و چالش‎های اقتصادی سپری می کند؛ از جمله هرات-شهرِ فرهنگ و پایتخت فرهنگی افغانستان در درازنای تاریخ، اکنون در بدترین وضعیت قرار دارد. از یک سو از بی توجهی جدی حکومت مرکزی رنج می‌برد، از سوی دیگر، با کمبود امکانات در حکومت محلی و بی توجهی شهروندان مواجه است. روی هم رفته، از زمانِ شناسایی نخستین مورد وایروس کرونا در هرات-افغانستان؛ وزارت صحت عامه (با آنکه شفافیت در عرضۀ خدمات طبی/صحی وجود نداشت/ندارد)، در زمینه‌های آگاهی‌‎دهی و رسیدگی به بیماران یک‎سلسله خدمات ارایه نمود که کافی دانسته نشد و منجر به همکاری جمعی شمار از افراد، گروه‎های رضا کار و موسسات در هرات گردید که بدون شک در حافظۀ جمعی شهروندان هرات این خدمات باقی خواهند ماند. در این میان، یکی از موسسۀهای غیر دولتی (NGO) که پیوسته و بدون کمترینِ هیاهویی رسانه‎یی در زمینۀ آگاهی‎دهی از ویروس کرونا، ارایۀ خدمات، کمک‎رسانی برای نیازهای بهداشتی و کارآفرینی نقش انسانی و ساختاری خود را ایفا کرده است، موسسۀ زنان افغان برای تساوی (AWOE) می‎باشد. این موسسۀ، چنان که پیداست از چندین سال بدینسو منحیث یک موسسۀ غیر دولتی، در زمینه‎های کاهش خشونت، تساوی جنسیتی، برابری حقوق، تأمین عدالت اجتماعی،… مصروف خدمات در افغانستان به‎ویژه زون غرب بوده است. روی این منظور، لازم دانستم تا از خدماتِ پسین این موسسه که در ارتباط جلوگیری از فراگیری وایروس کرونا در هرات انجام شده است، در چند مورد طور خلاصه یادآوری کنم: – آگاهی‎دهی برای شهروندان از خطر وایروس کرونا، چگونگی جلوگیری از ابتلا؛ رعایت فاصلۀ فیزیکی و طریقۀ استفاده از مواد بهداشتی؛ – ثبت و راجستر تَب مریضان-همه‎روزه در یک قالب/فارمت صحی؛ – روان‎درمانی در جهت بلند بردن آرامش ذهنی افراد که نگرانی دارند؛ – توزیع کیت‎های بهداشتی (شامپو، مایع ظرف شویی، صابون بدن شویی، صابون و پودر کالا شویی، خمیردندان، دستمال کاغذی، سنیتایزر و ماسک قابل شست‎وشو)؛ – کارآفرینی برای شمار از خانم‎های خیاط از طریق دوختن لباس برای نرس‎ها، مریض‎ها و دکتوران؛ – دادخواهی برای کمک به مریضان در همکاری با ریاست صحت عامه و افراد خییر؛ بنابراین، می‎خواهم از افراد، گروه‎های خییر و همچو موسسات که در روز های دشوار و بحرانی برای شهروندان می‎اندیشند، و منافع جمعی را در اولویت قرار می‎دهند، به ویژه از همکاران و موسس (Hassina Neekzad) موسسهٔ AWOE ابراز سپاس و قدردانی نماییم. پای نوشت: نگاره‎ها از خدمات کارمندان این موسسه در شماری از ولسوالی‎های ولایت هرات می‎باشد. The AWOE- Afghan Women Organization for Equality assistance/Cooperation and Collaboration in two districts of Ingil & Gozara of Herat province during Covid-19 outbreak.